Trí tuệ cảm xúc cho các nhà quản lý dự án
export
No Image
Trí tuệ cảm xúc cho các nhà quản lý dự án
Những gì về sách ?
"Trí tuệ cảm xúc cho Nhà quản lý dự án" (2007) xây dựng dựa trên những bài viết của Daniel Goleman, người đã phát triển các nguyên tắc cơ bản của trí tuệ cảm xúc. Trí tuệ cảm xúc rất quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, và trong những tóm lược này, Anthony Mersino điều chỉnh các nguyên tắc của Goleman một cách đặc biệt dành cho nhu cầu của các nhà quản lý dự án.
Ai nên đọc sách này ?
• Những nhà quản lý dự án
• Trường nhóm
• Những người khao khát có thêm tình người ở nơi làm việc
Ai viết ra cuốn sách này ?
Anthony Mersino là một huấn luyện viên chuyển đổi cực kỳ nhanh nhẹn và là một Giám đốc chương trình CNTT.
Phụ lục
1
Trở thành một nhà quản lý dự án tuyệt vời!
2
Trí tuệ cảm xúc có thể thúc đẩy sự nghiệp quản lý dự án của bạn.
3
Cơ sở của trí tuệ cảm xúc là tự nhận thức.
4
Kiểm soát cảm xúc của chính bạn thông qua tự quản lý bản thân.
5
Thấu hiểu những người xung quanh bạn thông qua nhận thức xã hội.
6
Sử dụng quản lý quan hệ để xây dựng mối quan hệ tích cực giữa các nhóm và các bên liên quan mật thiết.
7
Sử dụng cảm xúc để thành công dẫn dắt nhóm của bạn.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Trí tuệ cảm xúc cho các nhà quản lý dự án
Anthony Mersino
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Trí tuệ cảm xúc cho Nhà quản lý dự án" (2007) xây dựng dựa trên những bài viết của Daniel Goleman, người đã phát triển các nguyên tắc cơ bản của trí tuệ cảm xúc. Trí tuệ cảm xúc rất quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, và trong những tóm lược này, Anthony Mersino điều chỉnh các nguyên tắc của Goleman một cách đặc biệt dành cho nhu cầu của các nhà quản lý dự án.
Ai nên đọc sách này ?
• Những nhà quản lý dự án
• Trường nhóm
• Những người khao khát có thêm tình người ở nơi làm việc
Ai viết ra cuốn sách này ?
Anthony Mersino là một huấn luyện viên chuyển đổi cực kỳ nhanh nhẹn và là một Giám đốc chương trình CNTT.
Danh sách chương
01
Trở thành một nhà quản lý dự án tuyệt vời!
02
Trí tuệ cảm xúc có thể thúc đẩy sự nghiệp quản lý dự án của bạn.
03
Cơ sở của trí tuệ cảm xúc là tự nhận thức.
04
Kiểm soát cảm xúc của chính bạn thông qua tự quản lý bản thân.
05
Thấu hiểu những người xung quanh bạn thông qua nhận thức xã hội.
06
Sử dụng quản lý quan hệ để xây dựng mối quan hệ tích cực giữa các nhóm và các bên liên quan mật thiết.
07
Sử dụng cảm xúc để thành công dẫn dắt nhóm của bạn.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Trí tuệ cảm xúc cho các nhà quản lý dự án
Anthony Mersino
Những gì về sách?
"Trí tuệ cảm xúc cho Nhà quản lý dự án" (2007) xây dựng dựa trên những bài viết của Daniel Goleman, người đã phát triển các nguyên tắc cơ bản của trí tuệ cảm xúc. Trí tuệ cảm xúc rất quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, và trong những tóm lược này, Anthony Mersino điều chỉnh các nguyên tắc của Goleman một cách đặc biệt dành cho nhu cầu của các nhà quản lý dự án.
Ai nên đọc sách này ?
• Những nhà quản lý dự án
• Trường nhóm
• Những người khao khát có thêm tình người ở nơi làm việc
Ai viết ra cuốn sách này ?
Anthony Mersino là một huấn luyện viên chuyển đổi cực kỳ nhanh nhẹn và là một Giám đốc chương trình CNTT.
Phụ lục
1
Trở thành một nhà quản lý dự án tuyệt vời!
2
Trí tuệ cảm xúc có thể thúc đẩy sự nghiệp quản lý dự án của bạn.
3
Cơ sở của trí tuệ cảm xúc là tự nhận thức.
4
Kiểm soát cảm xúc của chính bạn thông qua tự quản lý bản thân.
5
Thấu hiểu những người xung quanh bạn thông qua nhận thức xã hội.
6
Sử dụng quản lý quan hệ để xây dựng mối quan hệ tích cực giữa các nhóm và các bên liên quan mật thiết.
7
Sử dụng cảm xúc để thành công dẫn dắt nhóm của bạn.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm